Uslovi Korišćenja

1. Permeti.co.rs je internet stranica namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti nekretnina. Svi korisnici stranice permeti.co.rs su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.

2. Permeti.co.rs zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici permeti.co.rs. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici permeti.co.rs smatra se da su sa istim upoznati.

3. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

4. Oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom.

Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti.

Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi.

Podaci o proizvodu ili usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima.

5. Portal Permeti.co.rs i Agencija Permeti nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao.

6. Permeti.co.rs I Agencija Permeti ne učestvuju u prodaji predmeta koji se oglašavaju na stranici Permeti.co.rs, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između korisnika portala7. Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.

7. Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima Permeti.co.rs i Agencije Permeti


8. Cenovnik za pruženu uslugu oglašavanja i reklamiranja je dostupan na strani Permeti.co.rs  i čini sastavni deo ovih uslova korišćenja.

9. Permeti.co.rs i Agencija Permeti ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

10. Permeti.co.rs i Agencija Permeti imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala permeti.co.rs.

11. Tekst i fotografije koji nisu predmet oglasa biće uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja.

12. Permeti.co.rs neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.

13. Permeti.co.rs i Agencija Permeti zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.

14. Portal Permeti.co.rs može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.

15. Celokupan sadržaj portala Permeti.co.rs je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava Agencije Permeti je strogo zabranjeno.

16. Permeti.co.rs i Agencija Permeti ne garantuju neprekidnu dostupnost portala nekretnine.rs i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice permeti.co.rs.

17. Portal Permeti.co.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere.