Politika privatnosti

Kao potencijalne klijente, kompanija za promet nekretnina Agencija za nekretnine Permeti Niš ,želi da vas obavesti o tome kako će se vaši lični podaci koristiti i u koje svrhe, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

1. Vrste podataka koje prikupljamo
Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu ili rentiranje nekretnine, kao i dodatne usluge koje Agencija za nekretnine Permeti Niš pruža, a to podrazumeva sledeće:

ime i prezime;
naziv kompanije;
e-mail adresa;
broj mobilnog telefona;
sadržaj koji nam prosleđujete (popunjavanjem forme “Ponudite nekretninu”)
2. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka
Vaši lični podaci kojisu definisani pod tačkom 1. Ovog obaveštenja, biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu, prodaju, rentiranje nepokretnosti u vezi sa objavljenim nepokretnostima na sajtu permeti.co.rs. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.
3. Način korišćenja podataka
Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.
4. Informacije o korisnicima podataka
Agencija za nekretnine Permeti Niš Vaše podatke o ličnosti neće dati na korišćenje trećim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.
5. Obaveznost i pravni osnov obrade podataka
Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.
6. Vaša prava
U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
Pravo na brisanje podataka imate ako:
svrha obrade nije jasno određena;
je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
je način obrade nedozvoljen;
podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.
Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.
8. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.
9. Mere zaštite
Agencija Permeti će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.
Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.
10. Ostalo
Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su
Agencija za nekretnine Permeti Niš
Dusanova 56-72, TPC Dusanov bazar, Piramida lok.224, Niš 18000
E-mail: info@permeti.co.rs

SAGLASNOST
Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Agencija za nekretnine Permeti Niš može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.